Name Bedeutung Geschlecht Beliebtheit Zugriffe
Adan EN:Abundance
DE:Fülle
TR:Bereket
KU:deramet
Mädchen
(490 Bewertungen)
6047
Adar EN:March
DE:März
TR:Mart
KU:Meha sêyemîn
Junge
(527 Bewertungen)
7880
Afran EN: Created
DE: Geschaffen
TR: Yaratılan, oluşturulan
KU: Ji çêkirin û avakirinê
Junge
(312 Bewertungen)
6023
Aga EN:learned, informed
DE:belesen
TR:Bilgili
KU:Bi zanayî
Junge
(249 Bewertungen)
4377
Agah EN:learned, informed
DE:belesen
TR:Bilgili
KU:Bi zanayî
Junge
(270 Bewertungen)
4045
Agir EN:Flame
DE:Feuer
TR:Ateş
KU:Ar,adir
Junge
(268 Bewertungen)
4231
Aheng EN:harmony
DE:Harmonie
TR:Harmoni, ahenk
KU:lihevhatî
Mädchen
(267 Bewertungen)
4111
Ajar EN:sprout, shoot
DE:Spross
TR:filiz
KU:fidan, ajda
Junge
(192 Bewertungen)
4370
Ajda EN:Sprout
DE:Spross
TR:Filiz
KU:Fidan
Mädchen
(218 Bewertungen)
4296
Akam EN:result
DE:Ergebnis
TR:Sonuç, netice
KU:dawi
Junge
(120 Bewertungen)
3869
Ala EN:flag
DE:Fahne
TR:Bayrak
KU:peşeng
Mädchen
(145 Bewertungen)
3940
Alacan EN:Life-flag
DE:Lebensfahne
TR:Can-Bayrak
KU:peşengê can
Junge
(111 Bewertungen)
3762
Alal EN:red rose
DE:rote Rose
TR:Kırmızı gül
KU:Guleke sor
Mädchen
(132 Bewertungen)
4121
Alan EN:a kurdish tribe, a legend; echo
DE:ein kurdischer Stamm, ein Legende; Echo
TR:Bir Kürt aşireti, efsane figürü; yankı
KU:eşire Kurd, Meme Alan; dengvedan
Junge
(122 Bewertungen)
4308
Alaz EN:intention
DE:Ziel
TR:Amaç, hedef
KU:armanc
Junge
(127 Bewertungen)
6022
Amajgar EN:advisor
DE:Berater
TR:Danışman, müşavir
KU:şewirmend
Junge
(78 Bewertungen)
4050
Amanc EN:intention, aim 
DE:Ziel
TR:Amaç, hedef
KU:armanc, alaz
Junge
(100 Bewertungen)
3942
Amed EN:a kurdish city
DE:eine kurdische Stadt
TR:Diyarbakır
KU:Bajarekî Kurd
Junge
(197 Bewertungen)
3997
Ameda EN:prince of Diyarbakir
DE:Gebieter der Stadt Diyarbakir
TR:Diyarbakır hükümdarı
KU:hukimdara bajarê Amedê
Junge
(117 Bewertungen)
4115
Amraz EN:target
DE:Ziel
TR:Hedef
KU:armanc
Junge
(141 Bewertungen)
4398